Infobrochure: situering

Wie werkt er mee aan onze school?

Schoolbestuur

Wij zijn een gemengde gemeentelijke basisschool die hoort bij het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het schoolbestuur (of de inrichtende macht) is het gemeentebestuur van Merksplas (p/a Markt 1, 2330 Merksplas). Dat bestaat uit de gemeenteraadsleden, waarvan het schepencollege o.l.v. de burgemeester het dagelijks bestuur waarneemt. Voor vragen over het onderwijs in de gemeente kun je altijd terecht bij de schepen van onderwijs Monique Quirynen.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep ouders die op vrijwillige basis mee willen praten, denken, plannen en meewerken met de directie en het schoolteam aan het opvoedings- en onderwijsgebeuren op onze school.

Elke zes weken komt de ouderraad bij elkaar. Tijdens die vergaderingen worden onderwerpen besproken die verband houden met de school, de kinderen en de ouders. Onderwerpen die aangebracht worden door leden van de ouderraad en door de school, maar ook door ouders! De bijeenkomsten van de ouderraad zijn er ook om diverse activiteiten voor te bereiden, al dan niet in samenwerking met de school of andere partijen. De ouderraad helpt uiteraard ook een handje bij activiteiten van de school zelf. Met de opbrengst van die activiteiten springt de ouderraad de school waar nodig financieel bij. Ook diverse schoolprojecten krijgen de steun van de ouderraad.

De samenstelling en contactgegevens vind je terug op www.qworzo.be.

Je kan de ouderraad contacteren via ouderwerkingqworzo@gmail.com

De ouderraad is aangesloten bij KOOGO (Koepel voor Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs).

Huis Madou, Bisschopslaan 1-8, 1000 Brussel, 0473 72 54 19

 

Klassenraad

De klassenraad: team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur samen de verantwoordelijkheid draagt of zal dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling.

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit drie geledingen: het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap. Per geleding zitten er een gelijk aantal vertegenwoordigers in. De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar. Wie er in zetelt, heeft verschillende bevoegdheden zoals het recht op informatie, het recht op overleg en advies voor allerlei schoolgebonden zaken, … De voorzitter bepaalt de agendapunten.

Leerlingenraad

Wij willen leerlingen actief betrekken bij het schoolgebeuren.

Leerlingen leren meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discussiëren, luisteren naar hun mening, voorstellen doen, activiteiten organiseren, laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

Problemen, vragen en voorstellen van de andere leerlingen verzamelen, naar voor brengen en samen naar oplossingen en antwoorden zoeken.

In de leerlingenraad zitten leerlingen vanaf het vierde leerjaar. Aan het begin van het schooljaar wordt de leerlingenraad opgericht door verkiezingen.

Scholengemeenschap ‘De Schakel’

Onze school behoort tot de scholengemeenschap ‘De Schakel’. We maakten een overeenkomst met de gemeentescholen van Turnhout, Vosselaar en Rijkevorsel voor een periode van 6 jaar.

Pedagogische begeleiding

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw).

Onderwijsaanbod – leerplannen

Onze school gebruikt de OVSG-leerplannen om het pedagogisch project concreet te maken. De volgende schooljaren start de school stapsgewijs met de integratie van de nieuwe leerplandoelen van OVSG Leer Lokaal.

Het onderwijsaanbod in het gewoon kleuteronderwijs omvat ten minste de volgende leergebieden:

 • lichamelijke opvoeding;
 • muzische vorming;
 • Nederlands;
 • wetenschap en techniek;
 • mens en maatschappij;
 • wiskundige initiatie.

Het onderwijsaanbod in het gewoon lager onderwijs omvat ten minste, en waar mogelijk in samenhang de volgende leergebieden:

 • lichamelijke opvoeding;
 • muzische vorming;
 • Nederlands;
 • wiskunde;
 • wetenschap en techniek;
 • mens en maatschappij;
 • Frans;
 • leren leren;
 • sociale vaardigheden;
 • informatie- en communicatietechnologie;
 • ten minste 2 lestijden onderwijs in de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer.