Infobrochure: organisatorische afspraken

Als ouder ben je bekommerd om je kind, dat spreekt. En we hebben graag dat je je kind ondersteunt waar het maar kan. Ook bij het naleven van afspraken op school. Ouders kunnen hier een voorbeeldfunctie opnemen.

Onze schooluren

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
12:05
12:05
12:05
12:05
12:05
middagpauze
middagpauze
middagpauze
middagpauze
13:30
13:30
13:30
13:30
15:40
15:40
15:40
15:00

 ‘s Morgens en na de middag gaat de bel telkens 5 minuten op voorhand zodat de lessen om 8.30 uur en om 13.30 uur kunnen starten. We verwachten dus de kinderen op school om 8.25 uur en om 13.25 uur

Op tijd komen

Het is niet prettig als kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is dan moeilijk om nog aan te sluiten bij de les. Wij vragen je dan ook uitdrukkelijk ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd in de school zijn. Ook voor de kleuters vragen wij je de begin- en einduren te respecteren. Kleuters vinden het niet leuk in het klasje te komen als de activiteiten al zijn begonnen. In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school vóór de einduren verlaten. Dat kan enkel met de toestemming van de directeur.

Kinderen brengen

Kleuters

Tijdens de drie eerste schooldagen mag je je kleuter ’s morgens tot in de klas brengen vanaf 8.15 uur. Vanaf woensdag 6 september mag je steeds je kind vanaf 8.15 uur begeleiden naar de speelplaats tot aan het kleine zwarte kleuterpoortje. De kleuterjuffen met toezicht vangen de kinderen daar op. Als afscheid nemen moeilijk gaat, help je iedereen door dat zo kort mogelijk te houden.

Kinderen van de lagere school

Vanaf kwart over acht gaan de schoolpoorten van de lagere school open. De kinderen kunnen dan onmiddellijk naar de speelplaats. De leerkrachten met toezicht vangen de kinderen op de speelplaats op. Dit toezicht is gratis.

Ze komen de school binnen langs het fietspad Spelewei of langs de Gezellestraat. Broertjes en zusjes van kleuters en kinderen die toestemming krijgen van de directeur, mogen ook de ingang Markt/Bevrijdingsstraat gebruiken.

Kinderen afhalen

Kleuters

Je wacht aan de zwarte poort tot het belsignaal gaat.

Om de drukte in de gangen tijdens het afhalen van de kleuter te vermijden gebruiken we de 3 in-en uitgangen van het kleutergebouw.

De inkom aan de Bevrijdingsstraat (deur 1) geeft toegang tot de 4 klassen, K1A en K1B (beneden), K2A en K2B (boven).

De inkom aan de speelplaats van de kleuterschool (deur 2) geeft toegang tot 2 klassen op de bovenverdieping, K3A en K3B.

De inkom aan de ronde raam op de speelplaats van de lagere school (deur 3) geeft toegang tot de 3 klassen op de benedenverdieping K1C en de instapklas(sen).

Het gebouw verlaten doe je langs die zelfde deur. Heb je meerdere kleuters dan haal je eerst je kleuter op de bovenverdieping.

Je kinderen van de lagere school gaan de kleuters niet mee ophalen. Zij wachten onder begeleiding aan de gele fietsenstalling.

Na schooltijd is er enkel toezicht voor de kinderen die niet tijdig afgehaald worden door omstandigheden. We proberen de ouders dan te contacteren en brengen hen vanaf 15.55 uur naar de buitenschoolse opvang De Spetter. Op woensdag is dat om 12.20 uur op vrijdag om 15.15 uur.

Kinderen van de lagere school

De kinderen verzamelen na het belsignaal in de rijen op de speelplaats. Ofwel stap je in de rij van de voetgangers, ofwel in de rij van de fietsers. Niemand mag zonder begeleiding de poort uit.

Het ophalen van de leerlingen van het eerste leerjaar gebeurt de eerste 5 schooldagen van september in de klas. Ouders komen binnen langs de eetzaal en verlaten de school ook via deze deur. Oudere broers of zusjes wachten in de Qwachthuisje.

Alle leerlingen verlaten via Spelewei in rijen de school tot aan de oversteekplaatsen. De begeleidende leerkrachten en eventuele ordediensten helpen daar bij het oversteken.

  • Aan de Gezellestraat worden de leerlingen door de leerkracht overgezet. Deze uitgang wordt gebruikt met de ouders of op verantwoordelijkheid van de ouders. De leerlingen worden niet tot aan de gemachtigde opzichter gebracht.
  • De leerlingen die de school verlaten via Spelewei/Schuttershofstraat worden met een begeleide rij naar de gemachtigde opzichter aan de uitgang van Spelewei gebracht.
  • Ouders die hun kinderen ophalen wachten op het basketbalveld van Spelewei.
  • Broertjes/zusjes van kleuters die de school verlaten via de kleuterschool wachten op hun ouders aan de gele fietsenrekken.
  • Kinderen die naar de buitenschoolse kinderopvang gaan, wandelen met de begeleiders van de kinderopvang mee.
  • De leerlingen mogen zeker niet uit eigen beweging de school verlaten. Niemand van de kinderen mag zonder begeleiding de straat oversteken aan Spelewei.
  • Als de kinderen hun ouders niet vinden op het basketbalveld, wachten ze in het Qwachthuisje. De leerkracht die toezicht houdt brengt deze leerlingen terug mee naar de speelplaats. De school of de Spetter contacteert de ouders en de begeleiding van de Spetter neemt de kinderen vanaf 15.55 uur naar de buitenschoolse opvang. Op woensdag is dat om 12.20uur. Op vrijdag om 15.15 uur

Rijen krijgen voorrang

Wacht even voor je wegrijdt. Houd je kinderen bij de hand zodat ze niet tussen een rij lopen waarmee ze niet moeten meegaan.

Geen voor-en naschoolse opvang op school, wel in “De Spetter”

De voor- en naschoolse opvang wordt volledig georganiseerd in kinderclub De Spetter. Iedereen die daarvan gebruik maakt schrijft zijn kind(eren) in via i-school. Heb je nog geen gebruik gemaakt van de opvang? Neem dan contact met de kinderclub om de inschrijving in orde te brengen.

Kinderclub De Spetter, Pastorijstraat 7, 2330 Merksplas, kinderclub@merksplas.be of 014 63 94 60

Middag

De kinderen kunnen ‘s middags de van thuis meegebrachte boterhammen in de school opeten. Ze blijven de hele middag onder toezicht.

De school biedt drank aan aan zeer democratische prijzen ( zie schoolreglement). De kinderen van de lagere school kunnen thee, melk, water van de kraan of soep verkrijgen. Ze kiezen hun drankje voor een periode van ongeveer zeven weken. Dan kunnen ze eventueel op een ander drankje overschakelen. De ouders kiezen voor de kleuters die op school blijven eten tussen melk of water van de kraan.

We hebben graag dat je je kind fruit meegeeft. Toch willen we om praktische redenen vragen hen geen sinaasappels mee te geven.

Verzekering

Je kind is verzekerd een half uur vóór en een half uur na de schoolactiviteiten (ook opvang, naschoolse sportactiviteiten,…) op de rechtstreekse weg die de leerlingen moeten volgen van huis naar school en omgekeerd.

Schooltoeslag

Kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter of lager onderwijs volgen in Vlaanderen kunnen als extra rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of de ouder en eventuele partner waar het kind is gedomicilieerd na een echtscheiding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

De schooltoeslag vervangt de huidige schooltoelage vanaf het schooljaar 2019-2020. Vanaf dan zult u de schooltoeslag ontvangen van uw uitbetaler van het Groeipakket.

Ouders die met hun kinderen in Vlaanderen wonen, zullen vanaf september 2019 (schooljaar 2019-2020) hun schooltoeslag niet meer moeten aanvragen. Voor een kind dat al gekend is binnen het Groeipakket wordt het recht op een schooltoeslag automatisch onderzocht en toegekend.

De schooltoeslag wordt één maal per jaar toegekend, aan het begin van het schooljaar (september of oktober).

3-5 jaar: minimumbedrag € 107,47 /jaar

6-12 jaar: minimumbedrag € 125,41 /jaar

Meer informatie: www.groeipakket.be

Wie zit bij wie in de klas?

Het schoolbestuur bepaalt de criteria voor de indeling van de groepen. Dat gebeurt zoveel mogelijk op basis van pedagogische adviezen van leerkrachten, leeftijd, geslacht, organisatorische elementen, sociogrammen … Over de concrete klaslijsten beslist de directeur.

Kleuters

Meestal zitten kleuters van dezelfde leeftijd bij elkaar. Toch kan het om organisatorische redenen gebeuren dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten.

Kinderen van de lagere school

Het kind behoort tot een groep als het meer dan de helft van de activiteiten volgt in die groep. Voor bepaalde activiteiten kunnen de kinderen in één of meer andere groepen worden ingedeeld.

Flexibele groepen

We werken met flexibele groepen in de lagere school. Leerjaren worden op sommige momenten onderverdeeld in kleinere groepen. We zetten dan een extra leerkracht in.

Je kind kan een les niet volgen?

Normaal nemen alle leerlingen deel aan de activiteiten die de school organiseert. Als je kind tijdelijk een bepaalde activiteit (bv. lichamelijke opvoeding, zwemmen) niet kan volgen, is een attest van de ouders of van de arts nodig. Voor leerlingen die tijdelijk bepaalde lessen of onderdelen ervan (bv. lichamelijke opvoeding) niet kunnen volgen, zorgt de leerkracht voor een pedagogisch verantwoorde opvang van je kind.

Verjaardagen

Kleuters

Op zijn verjaardag wordt de kleuter extra in de belangstelling gezet. Jarige kleuters brengen geen traktatie mee naar de klas. Jarige kleuters mogen bij juf Bea een kaartje halen.

Kinderen van de lagere school

In onze school is het de gewoonte geen traktaties mee te brengen. Wel voorzien we een aandachtsmoment voor de jarige in de klas. Kinderen mogen op hun verjaardag een kaartje bij juf Bea komen halen.

Schoolzwemmen

Alle leerlingen van de lagere school krijgen vanaf het begin van het schooljaar aangepaste zwemlessen in het zwembad van Sportoase in Hoogstraten, telkens op maandagnamiddag. Het zwemonderricht gebeurt door bekwame instructeurs. Het toezicht gebeurt door de leerkracht.

Het schoolbestuur betaalt het zwemonderricht en het vervoer naar het zwembad.

Verloren voorwerpen

De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, fiets, juwelen, gsm, …). Probeer zoveel mogelijk zaken te voorzien van een naam. Dat maakt het makkelijker om de verloren voorwerpen terug te bezorgen aan de eigenaar. In de polyvalente hal van de lagere school worden de verloren voorwerpen verzameld.