Infobrochure: schoolaccenten 2023-2024

Blijven inzetten op een goede leerlingbegeleiding

De implementatie van een kwalitatieve goede zorgwerking vraagt om herhaling, opfrissing, reflectie, bijsturing, verdieping, verankering, … Zodat we in elke zorgfase een goed aanbod van acties kunnen bieden op maat van de kinderen.

  • Het team frist de visie op leerlingbegeleiding op. Het team toetst of de acties die op de klasvloer lopen op de vier domeinen (leren en studeren, de onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg, psychisch sociaal functioneren) nog actueel zijn.
  • De school finaliseert het beleid rond de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar. Ook blijven we de kwaliteit van ons onderwijs bewaken op basis van betrouwbare toetsen voor lezen, spelling en wiskunde. Op basis van bevragingen van leerlingen meet de school de effecten van de activiteiten, in de klas en op de speelplaats, die het welbevinden verhogen.

Talenbeleid

Beleid anderstalige nieuwkomers

In heel wat klassen zitten er anderstalige leerlingen die we een aanbod op maat willen geven. We verfijnen ons beleid door in te zetten op een goed onthaal van de ouders en leerlingen zodat we samen beslissen in welke klas de zij-instromer het best geplaatst wordt. We werken met materiaal boxen per jaar die we inzetten tijdens lessen waarbij de nieuwkomer nog geen voldoende aansluiting vindt.

Sterke taaltrajecten in de kleuterschool

We verdiepen ons verder in het ontwikkelen van goede taaltrajecten voor kleuters zodat nieuwe woordenschat goed geïmplementeerd wordt bij de kleuter.

Implementatie van de nieuwe taalmethode ‘Talent’

Vorig schooljaar koos het team zorgvuldig een nieuwe taalmethode voor het tweede tot het zesde leerjaar. Dit schooljaar experimenteert het team met deze methode en komen we tot afspraken. Hierbij zetten we in op goed taalonderwijs.

Evalueren

De school ervaart de noden van ouders tot overleg voor hun kind waardoor de wachttijden voor MDO’s en oudercontacten oplopen. Samen met de ouders werkte de school een beleid uit om ouders te rapporteren over de vorderingen van hun kind. We experimenteren met deze nieuwe afspraken. Aansluitend hierbij professionaliseren de leerkrachten zich in het houden van goede kindgesprekken en goede oudercontacten.

Het kleuterteam experimenteert met de nieuwe leerplandoelen van Leer Lokaal om zo een selectie van observatiedoelen te selecteren voor de nieuwe observatielijsten om de ontwikkeling van de kleuter beter in kaart te brengen.

Leer Lokaal

OVSG biedt vanaf 1 september 2023 nieuwe leerplandoelen aan. Scholen krijgen 3 jaar de tijd om deze te implementeren.

Het schooljaar 2023-2024 verkent de school globaal het nieuwe leerplan en verdiept zich in de leerlijnen digitale geletterdheid en kunst en cultuur.

Het team verdiept systematisch in de nieuwe leerplannen gedurende het schooljaar. Bovenop wordt specifiek voor de kleuterschool aandacht besteed aan Leer Lokaal i.f.v. nieuwe observatiedoelen.

Boontje voor sport

Onze school is een sportieve school. Dat merk je aan het sportaanbod. In de daglessen hebben we de turn- en de zwemlessen. Alle kinderen krijgen twee lestijden turnen van de turnmeester of turnjuf. Daarnaast gaan de kinderen in de lagere school ongeveer om de twee weken zwemmen en krijgen ze in een beurtrolsysteem fiets- en danslessen. Tijdens het eerste trimester van het schooljaar vindt tijdens de middag onze badmintoncompetitie plaats. De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar kunnen dan enkele weken oefenen en zich later eventueel inschrijven voor de wedstrijden. Tijdens het tweede trimester houden we een tafeltenniskampioenschap. In mei en juni organiseren we ‘s middags klassencompetities. Dat kan voetbal, trefbal, netbal of een andere sport zijn. Aanvullend is er ook een vrijblijvend sportaabod tijdens de middag in het kader van welbevinden. Jaarlijks is er een sportdag en een dag van de sportclubs.

Daarnaast zijn er nog de naschoolse sportactiviteiten van MOEV. Meestal gaan de sportactiviteiten op woensdagnamiddag door. De ouders zorgen voor het vervoer. Op het programma staan heel wat verschillende sporten bijv. netbal, trefbal, unihoc, voetbal 4-4, touwtrekken, minitennis,… De kinderen die in aanmerking komen voor de sportnamiddag nodigen we tijdig uit om hun sportieve beentje voor te zetten.

Bewegen tijdens de lessen

Sport en spel horen voortdurend de aandacht te krijgen in een school die sport hoog in het vaandel draagt. Onze klasleerkrachten zetten in op bewegen tijdens de lessen bij de aanbreng of inoefening van een reken-, taal- of andere les.

Kunst en cultuur

De school werkt samen met de Academie aan een project “Maxi Muzisch onder 1 dak”. Hierbij professionaliseert het team zich in de verdieping van de leerplandoelen van Leer Lokaal.

We trekken de kaart van ICT en techniek

Bijdetijdse informatica

In Qworzó zijn we mee met de hedendaagse communicatietechnologie. Een draadloos netwerk, chromebooks, digitale schoolborden, een website, laptops, een Facebookpagina, Instagram… we hebben het allemaal.

ICT in een leerkrachtige omgeving

Het is een noodzaak om ICT zinvol te integreren in de leeromgeving. Enkel op die manier kunnen we alle leerlingen de ICTcompetenties bijbrengen. We zetten ICT in op verschillende manieren:

  • als gereedschap bij het uitvoeren van taken;
  • als instructeur bij een leerproces;
  • als een open digitale leeromgeving.

Het leren van de leerlingen verbetert echter niet automatisch door het inzetten van ICT, maar is pas effectief als het integratieniveau voldoende hoog is. Dit niveau wordt bepaald door de impact van ICT op de leeractiviteit van de leerling. Afhankelijk van de manier van inzetten van ICT zal dit voor de leerlingen kansen bieden. N.a.v. de digitale middelen van de overheid werkten we een plan uit om deze middelen zo goed mogelijk in te zetten.

In het schooljaar 2022-2023 experimenteerde de school met de aangekochte materialen van de overheid om de visie concreet te krijgen op de klasvloer, dit schooljaar komen we tot definitieve afspraken.