Infobrochure: inschrijven en schoolverandering

Capaciteit

Het schoolbestuur heeft het maximum aantal leerlingen dat kan opgevangen worden, als volgt bepaald :

 • De capaciteit van de school : 625 kinderen
 • De capaciteit voor het niveau kleuteronderwijs: 250 kinderen
 • De capaciteit voor het niveau lager onderwijs : 375 kinderen
 • De capaciteit voor anderstalige nieuwkomers: 8 kinderen

Voorrang

Voorrangsgroepen:

1° Zussen en broers (zelfde leefeenheid ) van een reeds ingeschreven leerling.

2° Elke leerling wiens ouder(s) op het moment van inschrijving personeelslid is op school.

Voorrangsperiodes

Leerlingen uit voorrangsgroepen en leerlingen uit niet voorrangsgroepen kunnen ingeschreven worden vanaf de 1ste schooldag van september van het voorgaande schooljaar. Dit kan enkel op voorwaarde dat geen enkele leerling geweigerd wordt omwille van de overschrijding van de bepaalde capaciteit.

Documenten die nodig zijn bij de inschrijving

De inschrijving gebeurt aan de hand van de ISI+-kaart een document met het rijksregisternummer

Als het kind geen ISI+–kaart heeft, volstaat ook één van volgende documenten: een uittreksel uit de geboorteakte; het trouwboekje van de ouders; de identiteitskaart van het kind; het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister; de reispas voor vreemdelingen.

Weigering

Het schoolbestuur weigert de inschrijving in volgende gevallen:

 • als de leerling niet voldoet / zal voldoen aan de toelatingsvoorwaarden op de dag dat hij op school instapt;
 • als de ouders van de leerlingen niet instemmen met het schoolreglement en/of pedagogisch project van de school;
 • als een inschrijving tot doel heeft dat de betrokken leerling in dat schooljaar afwisselend naar verschillende scholen zal gaan.

Het schoolbestuur kan de inschrijving van een leerling weigeren:

 • als een leerling het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar omwille van een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, kan het schoolbestuur de inschrijving van een leerling weigeren;
 • als de capaciteit voor anderstalige nieuwkomers is bereikt.
Inschrijving onder ontbindende voorwaarde

Een leerling met een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs kan ingeschreven worden onder de ontbindende voorwaarde van redelijkheid van aanpassingen.

Procedure bij weigeren

Bij een geweigerde inschrijving worden ouders schriftelijk op de hoogte gebracht door de directeur. Deze brief wordt binnen de vier kalenderdagen aangetekend aan de ouders bezorgd en deelt mee dat:

 • de ouders aan de directeur uitleg kunnen vragen over de aangetekende brief;
 • de ouders, binnen de 30 kalenderdagen, een schriftelijke klacht bij de Commissie Leerlingenrechten (H. Consciencegebouw 4M04, Koning Albert II-laan, 1000 Brussel) kunnen indienen.

Schoolverandering

De verantwoordelijkheid voor het veranderen van school in de loop van een schooljaar ligt bij de ouders.

Bij verandering van school door een leerling draagt de oude school de relevante leerlingengegevens over aan de nieuwe school onder de volgende gezamenlijke voorwaarden:

 • de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan;

 • de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft;
 • tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet indien de ouders er zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens te hebben ingezien.

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mogen nooit aan de nieuwe school doorgegeven worden.

Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk zodra de ouders over een inschrijvingsverslag beschikken.