Infobrochure: ouderlijk gezag en onderwijsaangelegenheden

In principe zijn de beide ouders van een minderjarige gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind (co-ouders). Zij hoeven daarvoor niet gehuwd te zijn of samen te wonen. Zij nemen eensgezind de beslissingen over het onderwijs van hun kind.

Concrete afspraken

De school respecteert de rechten van beide ouders bij alle beslissingen in verband met de opvoeding van de leerlingen zoals:

  • bij de inschrijving van de leerlingen;
  • bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan;
  • bij orde- en tuchtmaatregelen;
  • bij keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (bv. zittenblijven of niet);
  • bij de schoolverrichtingen in het algemeen (bv. bij informatie via nieuwsbrief, bij uitnodiging oudercontacten, bij bezorgen van rapporten, …).

De school gaat ervan uit dat zij door de ouders geïnformeerd wordt indien er rekening moet gehouden worden met een specifieke regeling.