Kansen voor alle kinderen

Onze school wil ervoor zorgen dat bij ons álle kinderen optimaal kunnen leren. Daar is soms extra zorg en aandacht voor nodig. Van de overheid krijgen we daar extra lestijden voor.

In ons zorgbeleidsplan bepalen we welke accenten we elk schooljaar leggen.

Actief en spelend leren op maat van elk kind

Elk kind is anders. Daarom laten we zoveel mogelijk werkvormen aan bod komen. Zo komt elke kleuter bij ons aan zijn trekken. In de klassen werken we daarom met hoekenwerk en geleide groepsactiviteiten. Om in te spelen op de interesses van de kleuters werken we met thema’s. Ongeveer tweewekelijks werken we in de klassen rond een nieuw onderwerp uit de leefwereld van de kinderen.

Om de fantasie en creativiteit van de kleuters te prikkelen, gebruiken we degelijk en gevarieerd speelgoed. Het aanbod wisselt heel het jaar door.

Vertrekkend van wat je kleuter al kan

Kinderen moeten zich veilig voelen op school. Als we hen iets willen leren, vertrekken we vanuit wat ze al kunnen of wat ze zelf al ervaren hebben. Onze kleuterleidsters willen een leuke relatie met je kleuter opbouwen. In zo’n relatie kan je veel leren.

In de kleuterschool werken we met een observatiesysteem. We observeren de kleuters op basis van leeftijdsvooropgestelde doelen. Wij hechten ook belang aan het ‘welbevinden’ en de ‘betrokkenheid’ van onze kleuters. Met ‘welbevinden’ bedoelen we dat kinderen zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn en zich gelukkig voelen in de school. De ‘betrokkenheid’ heeft te maken met concentratie, het gedreven zijn, het plezier beleven aan de activiteiten.

In de derde kleuterklas peilen we vanuit de observaties gericht naar schoolrijpheid en schoolse vaardigheden die nodig zijn om een veilige overstap te kunnen maken naar de lagere school. We nemen in de derde kleuterklas ook de KOaLa af, een taalscreening die opgelegd is door de overheid. Deze resultaten leggen we naast onze observatielijsten. Wat we in de kleuterschool leren, proberen we door te trekken in de jaren nadien. Zo werken we stapje per stapje aan een degelijk leerproject. De soms moeilijke overstap naar een volgend leerjaar proberen we zo eenvoudig mogelijk te maken.

Als kleuters het wat moeilijk hebben

Op regelmatige tijdstippen bespreken we het ontwikkelingsproces van de kinderen. Dit doen we samen met de kleuterjuf, zorgjuf, directie en CLB. Zo geven we, zeker in het begin van het schooljaar, belangrijke informatie door.

In de loop van het schooljaar worden op vraag van de kleuterjuf, ouders, zorgjuf of CLB opvallende zaken besproken. Zo nodig wordt er plan van aanpak opgesteld zodat je kleuter optimale kansen krijgt. We registreren alle gesprekken en plannen in ons elektronisch leerlingvolgsysteem om een goede opvolging te garanderen.

Extra hulp op school

Onze zorgcoördinator volgt de ontwikkeling van alle kinderen van dichtbij op. De zorgcoördinator stelt mee de handelingsplannen op en organiseert overlegmomenten. De zorgcoördinator neemt contact op met ouders, CLB en andere instanties als dat nodig is.

Onze zorgcoördinator komt regelmatig in de klas om kleuters extra aandacht te geven. Zo kunnen we de kinderen individuele aandacht en begeleiding geven.

De kinderverzorgster neemt vooral de verzorgende taken op zich: helpen bij de toiletjes, met het drinken en de jasjes. Ook als een kleuterjuf een grotere activiteit plant, komt ze een handje toesteken: bij het gipsen, koken, …

Op onze school besteden wij aandacht aan zorg voor alle kinderen. Vaak hebben kinderen problemen met het verwerken van de leerstof. Of als het bij je kind emotioneel niet verloopt zoals verwacht, bieden wij als school ondersteuning. Die zorg is in eerste instantie een taak van de klasleerkracht. Als je als ouders zulke problemen bij je kind opmerkt, kan je dat best bij de klasleerkracht aankaarten. Als de leerkracht iets opmerkt, zal die dan ook met de ouders een mogelijke aanpak bespreken.

De klasleerkracht zorgt dus voor eerstelijnshulp. Is die niet dragend genoeg, dan gebeurt er een overleg met de zorgcoördinator. Er wordt dan een zorgplan opgesteld. Daarin staat uitgestippeld hoe we gedurende een korte periode doelgericht met je kind gaan werken. Als ouder word je daarover geïnformeerd. Stellen we vast dat we met dat zorgplan het gewenste resultaat nog niet bereiken, dan wordt de leerling besproken met CLB. Ouders worden hier altijd bij betrokken. Samen met ouders, school en CLB stellen we dan een plan van aanpak op. We noemen dit handelingsgericht werken.

Sport in de kleuterschool

In onze visie kan je lezen dat we sport heel belangrijk vinden. Dat merk je aan het sportaanbod, ook in de kleuterschool. Zo gaan de kinderen turnen met de turnjuf of turnmeester, tijdens de speeltijd kunnen ze fietsen, de kleuterjuf organiseert bewegingspelletjes in de turnzaal op de turntoestellen op maat van de kleuters en de turnjuf en turnmeester zorgen voor de sportdag.

Levensbeschouwing

In de kleuterschool wordt geen godsdienst- of zedenleerkeuze gemaakt. We houden wel culturele activiteiten (bv. Kerstmis, Pasen, vaderdag,…) maar bieden die niet aan vanuit een gelovige beleving. Als je hierrond problemen ervaart, kan je dit best melden aan de directie of de leerkracht.

Instapdagen

Kleuters kunnen pas in de school worden ingeschreven vanaf de datum dat ze twee jaar en zes maanden oud worden. Als ze jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas een eerste keer naar school komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata, nl. op de eerste schooldag na de zomervakantie, de eerste schooldag na de herfstvakantie, de eerste schooldag na de kerstvakantie, de eerste schooldag van februari, de eerste schooldag na de krokusvakantie, de eerste schooldag na de paasvakantie én de eerste schooldag na de Hemelvaartsdag.