Iets meer denken met je hart …

In onze school vertrekken we vanuit het welbevinden van ieder kind. We maken tijd voor hun emotionele ontwikkeling en welzijn. Pas als kinderen positief in het leven staan, komen ze tot het echte leren. Bij het aanbrengen van nieuwe leerstof vertrekken we vanuit hun leefwereld. We zetten het spelend leren en het actief, samen leren centraal zodat iedereen de kans krijgt om zich optimaal te ontplooien.

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Aan sport en lichaamsbeweging hechten we veel belang. Tijdens en buiten de schooluren organiseren we extra sportactiviteiten. We moedigen alle kinderen aan om hieraan deel te nemen. Daarnaast geven onze dans- en fietslessen een meerwaarde aan de motorische ontwikkeling.

Ook aan gezonde voeding schenken we aandacht. De wekelijkse fruitdag geeft ons de gelegenheid om kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren.

Openheid tussen leerlingen, leerkrachten en ouders

Hier streven we voortdurend naar. We nemen de tijd voor formele en informele oudercontacten. Ouders en leerkrachten krijgen zo de kans om het kind nog beter te leren kennen.

Ouders en kinderen werken actief mee aan het leren en leven op onze school. Hun stem inspireert ons vaak om samen op weg te gaan. Leerkrachten, directie, leerlingen en ouders bouwen zo aan een school, waar ieder kind zich thuis voelt, waar kinderen opgroeien in positieve omgang met elkaar en waar er samen geleefd wordt.

Een leuke school maken we samen

De warme samenwerking van ons hecht leerkrachtenteam bevordert het groepsgevoel bij de kinderen:

We organiseren regelmatig klasdoorbrekende activiteiten tussen verschillende leeftijdsgroepen. De uitwisseling tussen 3de kleuterklas en 1ste leerjaar zijn hier mooie voorbeelden van.

Leerkrachten van hetzelfde leerjaar gaan bij elkaar helpen in de klas. Om alle kinderen beter te leren kennen, worden er wekelijks overlegmomenten georganiseerd met de zorgcoördinator.

De kinderen van nu zijn de volwassenen van morgen

We brengen de kinderen waarden en normen bij via projecten en acties met heel de school. Naast respect voor elkaar, is het ook van belang hen respect bij te brengen voor de natuur.

We willen onze leerlingen voorbereiden op de toekomst waar de computer een belangrijke plaats inneemt. Dit realiseren we door ICT te integreren in het klasgebeuren.