Onze school is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van Merksplas. De organen van het schoolbestuur zijn het college van burgemeester en schepenen enerzijds en de gemeenteraad anderzijds.

Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is. De vrije keuze van de cursus godsdienst of nietconfessionele zedenleer is gewaarborgd.

Het onderwijs dat binnen onze school door de leraren wordt aangeboden past in het kader van richtlijnen, vastgelegd door het gemeentebestuur in een door haar erkend pedagogisch project. Dit pedagogisch project werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 september 2013. Dit pedagogisch project staat in de schoolbrochure onder de titels: onze visie, situering, onze ideeën over kleuteronderwijs en onze ideeën over de lagere school.

Het bepaalt de aard van het onderwijsaanbod binnen onze school. Van de leraren wordt verwacht dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project onderwijs verschaffen. Alle andere participanten worden verondersteld dezelfde opties te onderschrijven (of het pedagogisch project te respecteren). De ouders die hun kind in Qworzó willen inschrijven, kunnen dat enkel als ze schriftelijk akkoord gaan met het pedagogisch project.

Beslissingen inzake gemeentelijk onderwijs, rekening houdend met de vigerende onderwijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het gemeentebestuur als schoolbestuur, heeft dus een verregaande autonomie inzake vormgeving en inhoud van haar gemeentelijk onderwijs. Het pedagogisch project geeft vorm aan deze autonomie. Het is een uitermate belangrijk gegeven en een voortdurende verantwoordelijkheid van een democratisch verkozen gemeenteraad.

Het leerplan van OVSG (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap) geldt als basis voor het bereiken van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen in de onderscheiden klassen.