Schoolreglement

Art. 28

De schoolraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende geledingen:

  1. de ouders;
  2. het personeel;
  3. de lokale gemeenschap
Art. 29

Er wordt een ouderraad opgericht, wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt.

Het moet gaan over ten minste drie ouders.

De leden van de ouderraad worden verkozen door en uit de ouders. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen en kan één stem uitbrengen. De stemming is geheim.

Art. 29

De school richt een leerlingenraad op als ten minste tien procent van de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar er om vragen.