Schoolreglement

Art. 46 Visie op leerlingenbegeleiding

Qworzó voert een geïntegreerd beleid leerlingenbegeleiding. Dat inspireert ons om ons handelen en de initiatieven die we opzetten te toetsen en te bekijken vanuit een zorgbrede én gelijke onderwijskansen bril omdat we geloven dat dat de kwaliteit van ons onderwijs verhoogt. De domeinen leren en studeren, onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg en psychisch en sociaal functioneren krijgen hierbij een gerichte aanpak.

Zorgbeleid

Het zorgbeleid steunt op volgende drie pijlers:

 • Er moet voortdurend afstemming zijn tussen het pedagogisch-didactisch aanbod en de behoeften van leerlingen.
 • Bij het uitwerken van een schooleigen visie besteden we expliciet aandacht aan een ruime definitie van zorg voor álle leerlingen.
 • We gaan niet enkel uit van zorg voor leerlingen met leerstoornissen of -problemen; het gaat over het werken aan een algemeen klimaat van zorgzaamheid voor álle leerlingen zodat zij zich goed voelen in onze school en in de klas.

Voor kinderen met ontwikkelings- en leerachterstanden

Bij ons op school zijn er in elke leerlingengroep kinderen die, vanwege ontwikkelings- en leerachterstanden, bijzondere aandacht nodig hebben (cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel,…).

In dit kader is het van belang om problemen bij kinderen te voorkomen, ze tijdig op te sporen en aan te pakken. Daarom volgende regel: preventie is cruciaal, remediëring werkt aanvullend..

Als remediëring niet volstaat wordt er in samenspraak met ouders en CLB gezocht naar andere maatregelen op maat van het kind. Voor sommige kinderen voorzien we aparte trajecten en eventueel een ondersteuner van het ondersteuningsnetwerk.

Voor kinderen met ontwikkelings- en leervoorsprong

Bij ons op school zijn er kinderen die, vanwege ontwikkeling- en leervoorsprong bijzondere aandacht nodig hebben ( cognitief, sociaal en emotioneel). Differentiëren betekent ook kinderen met een grote leerhonger de kans te geven zich te verdiepen in de leerstof. We bieden daarom verrijkingsleerstof voor wiskunde en taal aan sterke leerlingen en dit door een gevarieerd aanbod aan opdrachten. Leerstof die niet vooruitloopt maar die in de breedte werkt. Deze verrijkingsleerstof vervangt basisleerstof en moet door deze kinderen gemaakt worden. Het is dus geen extra werk maar ander werk. Hierdoor moeten deze leerlingen zich ook inspannen om leerstof te verwerken. Ze leren falen, krijgen een betere studiehouding en benutten hun mogelijkheden om creatieve oplossingen te bedenken voor problemen. Een aantal van deze kinderen krijgen dus een ander gedifferentieerd aanbod op onze school.

Gelijke onderwijskansenbeleid

Kansen van leerlingen op een succesvolle schoolloopbaan hangen sterk samen met het sociaal milieu waarin ze leven. Verklaringen daarvoor zijn onder meer de materiële situatie, de ongelijke toegang tot cultuurgoederen, de afstand tussen de thuiscultuur en de schoolcultuur, de kloof tussen de thuistaal en de taal van de klas en de verschillen in onderwijsondersteuning die de ouders bieden.

We trachten op school zicht te krijgen op die kinderen die omwille van hun afkomst extra aandacht op school nodig hebben.

Afhankelijk van die kindkenmerken zetten we extra in op:

 • preventie- en remediëring van ontwikkelingsachterstanden;
 • ouderparticipatie;
 • taalvaardigheid;
 • doorstroming en oriëntering;
 • of intercultureel onderwijs.
Art. 47 CLB

Contactgegevens

Het schoolbestuur heeft beleidsplan/ beleidscontract afgesloten met het Vrij CLB Kempen, vestiging Hoogstraten, Gravin Elisabethlaan 2, 2320 Hoogstraten.

Mevr. Hilde Vinckx is de contactpersoon voor onze school. Ze is bereikbaar via hildevinckx@vclb-kempen.be of via 03 314 39 70 van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur. Het CLB sluit van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerst- en paasvakantie (met uitzondering van twee dagen in de kersten paasvakantie).

Het CLB behoort tot het vrije net.

Het CLB heeft de opdracht leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij. Hiervoor biedt het kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding aan.

Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling, verhoogt het welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen. Op die manier draagt het bij tot het functioneren van de leerling in de schoolse én maatschappelijke context.

Het CLB werkt:

 • onafhankelijk en stelt het belang van de leerling centraal;
 • kosteloos voor de leerling, de ouders en de school;
 • multidisciplinair;
 • binnen de regels van het beroepsgeheim
 • met respect voor het pedagogisch project van de school.
Art. 48 Leerlingenbegeleiding

Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de verplichte begeleiding.

Vraaggestuurde begeleiding:

 • Leren en Studeren
 • Schoolloopbaanbegeleiding: vragen over schoolloopbaan zoals de overgang naar het secundair, veranderen van school, overstap naar buitengewoon onderwijs,…
 • Het psychisch en sociaal functioneren : dit kan bijvoorbeeld gaan over gedragsproblemen, psychische problemen, sociale problemen,….
 • Preventieve gezondheidszorg : vragen over gezonde voeding, seksualiteit,…

Het CLB zet de individuele leerlingenbegeleiding alleen verder als de betrokken bekwame leerling daarmee akkoord gaat of de ouders van de niet bekwame leerling daarmee akkoord gaan.

Verplichte leerlingenbegeleiding:

 • De controle op de leerplicht.
 • De signaalfunctie en de consultatieve leerlingenbegeleiding door het CLB:
  • als het CLB noden vaststelt bij de leerling of een probleem of onregelmatigheid vaststelt in het beleid op leerlingenbegeleiding, dan brengt het CLB de school hiervan op de hoogte
  • het CLB biedt ondersteuning aan de school bij problemen van individuele leerlingen of groepen van leerlingen 
 • De preventieve gezondheidszorg: op bepaalde tijdstippen in de schoolcarrière wordt de kleuter/leerling onderzocht via medische consulten. Ook wordt het CLB gecontacteerd door de school als er sprake is van een besmettelijke ziekte.
Art. 49 Preventieve gezondheidszorg

Preventieve gezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid, groei en ontwikkeling van leerlingen te bevorderen en te beschermen, het groei- en ontwikkelingsproces op te volgen en tijdig risicofactoren, signalen, symptomen van gezondheids- en ontwikkelproblemen te detecteren.

Preventieve gezondheidszorg omvat:

 • Systematische contacten – Overzicht van contactmomenten:
  • 3 jaar of in de eerste kleuterklas
  • 6 jaar of in het eerste leerjaar
  • 9 jaar of in het vierde leerjaar
  • 11 jaar of in het zesde leerjaar

Het consult gebeurt door dokter Boonen en Jef Schoofs (verpleegkundige)

Contactgegevens:

marieboonen@vclb-kempen.be jefschoofs@vclb-kempen.be

 • Aanbieden van vaccinaties: Het CLB houdt toezicht op de vaccinaties van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en geven hiervoor hun toestemming.
 • Het nemen van profylactische maatregelen waar nodig: De huisarts ,de ouders of de directeur hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij besmettelijke infectieziekten. Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen. De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel.

Ter info:

Bij volgende infectieziekten neemt de schooldirecteur contact met het CLB:

 • Bof (dikoor)
 • Buikgriep/voedselinfecties (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een (klas)groep)
 • Buiktyfus
 • COVID-19 (coronavirus)
 • Hepatitis A
 • Hepatitis B
 • Hersenvliesontsteking (meningitis)
 • Infectie met EHEC (Escherichia coli, verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)
 • Infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)
 • Kinderverlamming (polio)
 • Kinkhoest (pertussis)
 • Krentenbaard (impetigo)
 • Kroep (difterie)
 • Mazelen
 • Rode hond (rubella)
 • Roodvonk (scarlatina)
 • Schimmelinfecties
 • Schurft (scabiës)
 • Tuberculose
 • Windpokken (varicella, waterpokken)

Bij vragen of bezorgdheden in verband met infectieziekten die niet in bovenstaande lijst vermeld worden, mag ook steeds contact worden genomen met het CLB.

Art. 50 Multidisciplinair leerlingendossier

Van iedere leerling wordt een multidisciplinair dossier aangelegd bij het begeleidend CLB.

Dit dossier omvat:

 • Alle gegevens van de leerling die de CLB-medewerker nodig heeft voor leerlingenbegeleiding  (schoolloopbaangegevens, gegevens van systematische contacten, gegevens in kader van leerplichtbegeleiding …)
 • Gegevens van Kind en Gezin
 • Een chronologisch overzicht van alle contacten en tussenkomsten van het CLB

Overdracht van het dossier:

 • Het multidisciplinaire dossier wordt bij schoolverandering overgedragen aan het nieuwe begeleidende CLB.
 • De ouder, in eigen naam of namens een niet-bekwame minder- of meerderjarige leerling als de bekwame minder- of meerderjarige leerling kan zich hiertegen verzetten.