Schoolreglement

Art. 7

§ 1 Kosteloos

Het schoolbestuur vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld.

Het schoolbestuur vraagt geen bijdrage voor onderwijsgebonden kosten die noodzakelijk zijn om een eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven.

De school biedt de materialen uit het lijstje hiernaast gratis ter beschikking, maar ze blijven eigendom van de school. Als ze gebruikt worden voor huistaken, stelt de school de nodige materialen ter beschikking. Bij verlies of beschadiging kan de school een vergoeding vragen aan de ouders.

Bewegingsmateriaal: Ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers…

Constructiemateriaal: Karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, tandwielen, bouwdozen, …

Handboeken, schriften, werkboeken en -blaadjes, fotokopieën, software

ICT-materiaalComputers inclusief internet, tv, radio, telefoon, …

Informatiebronnen: (Verklarend) woordenboek, (kinder)krant, jeugdencyclopedie, documentatiecentrum, cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal, …

Kinderliteratuur: Prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans, poëzie, strips, …

Knutselmateriaal: Lijm, schaar, grondstoffen, textiel, …

Leer- en ontwikkelingsmateriaal: Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, denkspellen, materiaal voor socio-emotionele ontwikkeling, …

Meetmateriaal: Lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek, klok (analoog en digitaal), thermometer, weegschaal, …

Multimediamateriaal: Audiovisuele toestellen, fototoestel, cassetterecorder, dvd-speler, …

Muziekinstrumenten: Trommels, fluiten, …

Planningsmateriaal: Schoolagenda, kalender, dagindeling, …

Schrijfgerief: Potlood, pen, …

Tekengerief: Stiften, kleurpotloden, verf, penselen, …

Atlas, globe, kaarten, kompas, passer, tweetalige alfabetische woordenlijst, zakrekenmachine

§ 2 Scherpe maximumfactuur

Het schoolbestuur kan echter een beperkte bijdrage vragen voor kosten die ze maakt om de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen te verlevendigen.

Dit gebeurt steeds na overleg met de schoolraad.

Het gaat over volgende bijdragen:

 • de toegangsprijs voor het zwembad, met uitzondering van de leerlingengroep waarvoor de toegangsprijs door de Vlaamse Gemeenschap wordt gedragen;
 • de toegangsprijs bij pedagogisch didactische uitstappen;
 • de deelnamekosten bij eendaagse extra-murosactiviteiten;
 • de vervoerskosten bij pedagogisch didactische uitstappen, eendaagse extra-murosactiviteiten en zwemmen, met uitzondering van de leerlingengroep waarvoor de vervoerkosten naar het zwembad door de Vlaamse Gemeenschap worden gedragen;
 • de aankoopprijs van turnkledij;
 • de kosten voor occasionele activiteiten, projecten en feestactiviteiten;
 •  …..

Maximumbijdrage per schooljaar:

 • kleuter: 55 euro
 • leerling lager onderwijs: 105 euro

§ 3 Minder scherpe maximumfactuur

Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten kan enkel in de lagere school een bijdrage gevraagd worden. Dit gebeurt na overleg met de schoolraad.

Deze bijdrage mag maximaal 520 euro bedragen voor de volledige schoolloopbaan lager onderwijs.

De school organiseert voor de leerlingen van de derde graad meerdaagse activiteiten: ze gaan afwisselend het ene schooljaar op sportklassen naar Herentals en het andere schooljaar op bosklassen naar Houthalen. Deze uitstap kost maximaal 2 x 260 euro. De leerlingen zijn niet verplicht om hieraan deel te nemen. Zo gewenst kan de betaling gespreid worden over de vier eerste rekeningen.

§ 4 Bijdrageregeling

Het volgende aanbod is niet verplicht. De ouders kiezen of ze hier gebruik van maken. Voor dit soort uitgaven is er geen maximumbedrag voorzien.

 • Nieuwjaarsbrieven: 0,80 euro per brief
 • Tijdschriften: normale abonnementsprijs
 • Middagopvang: 0,25 euro
 • Klasfoto: 6 euro
 • Turngerief lagere school:
  • zwart sportbroekje: 9 euro
  • spanbroekje: 13 euro
  • Qworzó t-shirt: 6 euro
 • Drank tijdens de middag (KS):
  • melk uit beker: 0,35 euro
  • drinkwater: gratis
 • Drank tijdens de middag (LS)
  • melk uit beker: 0,35 euro
  • drinkwater: gratis
  • thee: 0,20 euro
  • soep: 1,20 euro

§ 5 Basisuitrusting

De basisuitrusting valt ten laste van de ouders. De school verwacht dat de leerlingen over volgende zaken beschikken: boekentas, brooddoos, lunch, droge koek, fruit, turnzak, turnpantoffels, turn T-shirt, zwemgerief, herbruikbare drinkbus indien je kind zelf drinken mee naar school brengt.

Turnkledij

De turnkledij bestaat uit gymschoenen, een zwarte sport- of spanbroek en een wit T-shirt. Bij het begin van het schooljaar kan je op school de sportbroek en een T-shirt met het logo van de school aankopen. Je kan het broekje ook gewoon in een sportwinkel kopen. Kleuters hebben enkel turnpantoffels en een zakje nodig.

§ 6 Betalingen

Gemaakte kosten worden per periode van ongeveer 7 weken verzameld en gefactureerd. De rekening komt digitaal via het ouderplatform. Ouders kunnen betalen met een overschrijving of kiezen voor een domiciliëringsopdracht. Er wordt geen geld meegegeven met de kinderen. De concrete data van de schoolrekeningen worden opgenomen in de infobrochure.

Bij betalingsmoeilijkheden kunnen ouders een gesprek aanvragen met de directeur op zoek naar een oplossing.

Het schoolbestuur kan in uitzonderlijke omstandigheden, na advies van de directeur en in samenspraak met de ouders, een van de volgende afwijkingen op de leerlingenbijdragen toestaan:

 • verdere spreiding van betaling;
 • uitstel van betaling.

Onbetaalde facturen behoren tot de bevoegdheid van het schoolbestuur. Zij volgt dit op en neemt zo nodig maatregelen.