Schoolreglement

Art. 52

De school maakt afspraken over de communicatie tussen het schoolteam en de ouders en leerlingen en het gebruik van digitale middelen om zowel het schoolteam als de leerlingen en ouders te ontlasten en niet te belasten. Het afsprakenkader is als bijlage toegevoegd aan dit schoolreglement.

Bereikbaarheid voor ouders en communicatiekanalen die wij als school gebruiken

Als school maken wij gebruik van onderstaande officiële communicatiekanalen.

 • Informeel en formeel oudergesprek
 • Telefoon
 • E-mail
 • Agenda
 • Ouderplatform en briefwisseling
 • Schoolwebsite

Informeel/formeel oudergesprek

Een informeel oudergesprek vindt meestal plaats aan de klasdeur of op de speelplaats waar je als ouder(s) de leerkracht, de zorgcoördinator of directie ontmoet. Dit contact vinden wij als school enorm waardevol.

Een formeel oudergesprek of oudercontact is een vooraf vastgelegd moment met de ouder (s) en de school.

Telefoon en doorgeven van afwezigheden

Tijdens de schooldagen is het secretariaat telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 16.30 uur. Op woensdagen is de school bereikbaar van 8.15 uur tot 12.20 uur. Op vrijdagen van 8.00 uur tot 15.30 uur.

Je kan tijdens deze uren de school telefonisch bereiken op het nummer 014/63.34.93.

Houd er rekening mee dat de secretariaatsmedewerker gedurende een korte periode afwezig kan zijn. Neem dan even later terug contact op.

Doorgeven van afwezigheden doe je telefonisch aan het secretariaat of via mail aan de leerkracht.

E-mail

Het officiële kanaal om digitaal te communiceren tussen school en ouder(s) gebeurt via het e-mailadres van de individuele leerkracht of medewerker van de school. De lijst van mailadressen ontvang je bij het begin van het schooljaar en kan je ook terugvinden op de schoolwebsite.

Via het secretariaat (elly@qworzo.be en tinne.nuyts@qworzo.be) kan je de algemene informatie opvragen i.v.m. de schoolverzekering, schoolfactuur,…

Indien je met een vraag naar een personeelslid van de school mailt, mag je uiterlijk binnen de twee werkdagen na het versturen van de mail een antwoord verwachten. Bij hoogdringendheid of indien je het personeelslid sneller wenst te spreken, neem je telefonisch contact op met de school (014 63.34.93) of noteer je dit in de agenda van je kind (LS).

Agenda lagere school

De schoolagenda (LS) is het 1ste communicatiekanaal om vragen te stellen of om informatie te delen. Wij vinden de schoolagenda een belangrijk instrument en willen vooral de rol van je kind hier niet uit het oog verliezen.

Je kind is namelijk een belangrijke boodschapper. Als school verwachten we dan ook dat ouders dagelijks de schoolagenda mee opvolgen.

In de schoolagenda kunnen de ouder(s) of leerkrachten vragen of bemerkingen noteren. De schoolagenda wordt opgevolgd door de klasleerkracht.

Bij gevoelige informatie neem je als ouder contact op met de klasleerkracht via mail.

Ouderplatform en briefwisseling

Om te communiceren naar de ouders maken wij gebruik van het ouderplatform Broekx. Op donderdag ontvang je via het ouderplatform de wekelijkse nieuwsbrief. Brieven en post gaan ook op donderdag mee naar huis. Antwoordstrookjes op brieven worden door de ouders op vrijdag terug meegegeven.

Schoolwebsite

Op de website van de school (www.qworzo.be) kan je alle noodzakelijke informatie over onze schoolwerking raadplegen. Je vindt er het schoolreglement, de infobrochure, de kalender, de nieuwsbrief, contactgegevens,… terug. Er worden op de schoolwebsite wekelijks foto’s over activiteiten geüpload.

Communicatiekanalen die wij als school niet gebruiken

Onderstaande communicatiekanalen gebruiken wij niet als officiële communicatiemiddel tussen ouder(s) en school en worden dan ook niet beantwoord tijdens schooluren of in privétijd.

 • Privé Messenger en Facebook
 • WhatsApp
 • SMS
 • Privénummer van het personeelslid
 • Andere dan bij punt 1 gebruikte communicatiekanalen